Alvorlige svigt i Kammeradvokatens rapport til Aarhus Kommune / Åbent brev fra gruppen af fyrede i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune

  1. apr. 2018.

Åbent brev til borgmester, rådmand, byrådsmedlemmer og medier,

Kritik af Kammeradvokat Rapport

Alvorlige svigt i Kammeradvokatens rapport til Aarhus Kommune.

 Den opfylder ikke kommunens krav til undersøgelse af personalesagerne i Teknik & Miljø.

KONKLUSION:

KA`s rapport lever ikke op til hvad Aarhus Kommune har bestilt. KA har gennem interview i 22 personalesager fået omfattende dokumentation på alvorlige problemer i arbejdsmiljøet som mobning, chikane, arbejdsmiljø og ledelseskultur mv.

KA`s rapport giver de fyrede ret i at der har været grov tilsidesættelse af kommunens værdier og giver os dermed ret i den kritik vi er blevet fyret for at fremføre.

Men KA har ingen anbefalinger og opmærksomhedspunkter givet til kommunen vedr. de dokumenterede alvorlige problemer i det interne arbejdsmiljø.

Selv om dette indgik i Tilbudsmaterialet og kommissoriet og nævnes i KA`s rapport som opdraget på s. 3-4.

Vi forventer derfor at Aarhus Kommune meddeler KA at der er et udestående forhold, og at KA ikke har levet op til tilbuddet og kommissoriet.

I øvrigt er det uklart hvad der har dannet grundlag for KA`s forslag til erstatninger, som ligger på et meget lavt niveau i forhold til det indtægtstab som har været resultat af de usaglige fyringer. 4 får udbetalt et pengebeløb. 7 får en beklagelse for de krænkelser de har været udsat for. Hertil kommer det helt urimelige i at man i 2 sager henviser til en forældelsesfrist selv om det er byrådet som har forsinket sagerne. Kommunen beder nu Ankestyrelsen om at måtte betale erstatning alligevel.

Herudover er der 9 berørte tidligere ansatte, som man slet ikke anerkender har været igennem “møllen” med Claus Pedersen, idet de hverken får en beklagelse eller oprejsning for at miste deres job ! Dette alene pga. bevisets stilling – det kan nemlig ikke bevises, at de pågældende har været udsat for mobning og i øvrigt ser deres afskedigelsesforløb ud til at være gået lige efter bogen, men samstemmende er de alle fratrådt ufrivilligt og efter interne uenigheder med Claus Pedersen, idet man har afsløret ham i forskellige former for grov optræden. Flere af disse forhold har over det sidste års tid kunnet følges på forsiden af Aarhus Stiftstidende.

Ingen får tilbud om genansættelse selv om der er tale om usaglige fyringer og de fyrede har gjort kommunen en stor tjeneste ved at gøre opmærksom på de alvorlige problemer. Det finder vi uforståeligt og dybt uretfærdigt.

Der har været en frygtkultur i afdelingen, og ansatte forsøgte allerede i 2013 i brev til borgmester, rådmand og hele byrådet, at der var ”angst for at blive mobbet og fyret, så ingen ytrer sig kritisk overfor systemet”. Ingen reaktion.

Kammeradvokaten har fået grundig dokumentation for grov mobning især fra forvaltningschef Claus Petersen som også er politianmeldt. Mobning i et omfang så det må kaldes systemmobning. Alligevel afviser man i flere tilfælde at give erstatning til ansatte som har dokumenteret denne mobning. Bla. med henvisning til at Claus Petersen ikke vil udtale sig. Det er helt urimeligt ikke at anerkende de fyredes klager over mobning, da mobningen var systematisk i afdelingen. I stedet for at lytte til kritikken blev folk mobbet ud af afdelingen med støtte fra HR afdelingen.

Baggrund.

Den 16. august 2017 besluttede Aarhus byråd, at der skal iværksættes en ekstern undersøgelse af en række personalesager i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. Undersøgelsen skal tage udgangspunkt i henvendelser fra 22 nuværende og tidligere ansatte i Teknik og Miljø. Af de 22 henvendelser fremgår det, at der også er en generel kritik af forholdene i afdelingen, herunder i forhold til arbejdsmiljø og ledelsesadfærd mv.

Fra Tilbud og Kommissorium for undersøgelsen:

Kommisorium: Omfang af undersøgelsen og resultat.

Undersøgelsen har været indledt med en offentlig opfordring til, at nuværende og tidligere medarbejdere i CBA eller i NVS (inden etableringen af CBA), henvendte sig med sin sag, med henblik på at få sagen omfattet af undersøgelsen.

Undersøgelsen omfatter som udgangspunkt de personalesager, som er kommet ind på baggrund af opfordringen. Derudover kan der være andre sager, som indgår i undersøgelsen samt de kritikpunkter, der bl.a. er rejst af arbejdsmiljøet i afdelingen.

Undersøgelsen omfatter som udgangspunkt områder, hvor der er tale om, at man har fået en sanktion.

Undersøgelsen foretages som udgangspunkt for perioden den 1. januar 2006 og frem til nu.

Undersøgelsen omfatter personalejuridiske- og personalepolitiske aspekter/kritikpunkter i sagerne.

I det omfang det er relevant for undersøgelsen vil eventuel konkret rådgivning fra Borgmesterens Afdeling til Teknik og Miljø indgå i undersøgelsen.

Tilbudsmaterialet.

INDHENTNING AF TILBUD PÅ UNDERSØGELSE AF PERSONALESAGER MED VIDERE I FORHOLD TIL NUVÆRENDE OG TIDLIGERE

MEDARBEJDERE I MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ

3.3 Opgavebeskrivelse

Det fremgår af vedlagte kommissorium, jf. bilag 5, at undersøgelsen omfatter personalejuridiske-

og personalepolitiske aspekter/kritikpunkter i de 22 personalesager, som Aarhus Kommune

har modtaget fra tidligere og nuværende medarbejdere.

 

Aarhus Kommune forventer, at undersøgelsen består af følgende delelementer:

1) En gennemgang af de 22 indkomne sager.

Aarhus Kommune forventer, at der som led i gennemgangen gennemføres interviews af de

22 klagere og øvrige relevante parter. Tilbud afgives med afsæt i, at der gennemføres 40

interviews, herunder af berørte ledere i Teknik og Miljø.

2) På baggrund af gennemgangen foretages en afdækning og beskrivelse af de faktiske forhold.

Aarhus Kommune forventer, at beskrivelsen også omfatter de 22 klageres kritikpunkter vedrørende

mobning, chikane, arbejdsmiljø og ledelseskultur mv.

3) Med afsæt i beskrivelsen af de faktiske forhold – foretages en personalejuridisk vurdering af de sanktioner, der er gennemført i de 22 sager

– udarbejdes en beskrivelse af de opmærksomhedspunkter, som beskrivelsen af de

faktuelle omstændigheder, jf. punkt 2, måtte give anledning til i forhold til det fremadrettede

interne arbejde i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

 

Aarhus Kommune forventer, at tilbudsgiver arbejder for at skabe mest mulig tryghed omkring

processen for de berørte personer, hvilket blandt andet kan ske ved i størst muligt omfang at

følge den af Danske Advokater udarbejdede vejledning om gennemførelse af advokatundersøgelser

På vegne af

Gruppen af fyrede i Teknik og Miljø

Med venlig hilsen

Brian Sten Larsen

mobil nr. 24228260