Referat fra generalforsamling i Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! 2018

Referat generalforsamling d. 15. april 2018

Referat Generalforsamling Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Dagsorden:  

​1. Valg af dirigent

​2. Valg af referent

​3. Formandens beretning

​4. Fremlæggelse af regnskab

​5. Fastsættelse af kontingent

​6. Behandling af indkomne forslag

​7. Valg til bestyrelsesmedlemmer

​8. Eventuelt.

 

 1. Valgt som dirigent: Hanne
 2. Valgt som referent: Hanne
 3. Formandens beretning kan læses på foreningens hjemmeside:

http://www.voksenmobningnejtak.dk/formandsberetning-2018/

Efter gennemgang af formandens beretning, takkede Gitte Strandgaard

bestyrelsen for deres støtte og arbejde i Landsforeningen.

Gitte er blevet noget begrænset i sine aktiviteter i foreningen pga. af andet arbejde efter

ophørelse af satspuljemidlerne. Desværre viser det sig, at der forsat er behov for at

yde både hjælp og støtte til mobberamte landet over, hvilket den siddende

bestyrelse gør sit bedste for.

 

    Formandens beretning godkendt.

 

 1. Jubilæumsskrivelsen er sendt til fagforeninger i hele landet.

Vi har været og er fortsat involverede i ”Sagen om Skandalechefen”, som er en sag

der rummer alle elementer og faktorer hvor mobning, dårligt arbejdsmiljø og dårlig

ledelse er kommet til udtryk. Vi har løbende lagt artikler fra sagen ud på vores

hjemmeside. Senest et debatindlæg fra en af de fyrede i sagen, kan læses på

foreningens hjemmeside: http://www.voksenmobningnejtak.dk/systemmobning-i-aarhus-kommune-laeserbrev-af-kim-dybris-der-er-en-af-de-fyrede-fra-den-skandaleramte-afdeling-i-teknik-og-miljoe/

 

 1. 4. Regnskab:

Det ikke reviderede regnskab blev godkendt.

Vi har valgt en revisor til at være med til at gennemgå regnskabet.

Bilagene gennemgås på bestyrelsesmødet før generalforsamlingen.

 1. Kontingent:

Medlemskab pr. år kr. 200,00.

Foreningen har ikke haft mange betalende medlemmer i 2017, derfor betaler

bestyrelsesmedlemmer fremover kontingent fra 2018.

Vi vil arbejde på at sende en reminder til medlemmerne.

 

 1. Indkomne forslag:

Efter ændringer i teksten, blev tilføjelsen til vedtægterne vedtaget:

 • 4 stk. 5:

”Når bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen, vælger at trække sig før valgperiodens ophør, kan bestyrelsen indsætte bestyrelsesmedlemmer efter behov. De indsatte medlemmer indtræder i resten af valgperioden og kan vælges til næste generalforsamling.”

Indsættes i vedtægterne på hjemmesiden plus link.

 1. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Formand – Gitte Strandgaard

Næstformand og kasserer – Hanne Mosegaard​

Revisor og bestyrelsesmedlem – Kim Steffensen

Bestyrelsesmedlem – John Graversgaard

Suppleant – Kjeld Holm

 

 1. Eventuelt:

1.

I anledning af 10 års jubilæum i Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Til formand Gitte Strandgaard.

Du har været formand for Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! i 10 år, og har både for Landsforeningen og personligt opnået meget.

Du er en stålsat ildsjæl, som gennem dine egne oplevelser, har modet til at stå offentligt frem og med stor empati hjælper andre mobberamte.

Du er ihærdig og har en vedholdende tro på sagen: Voksenmobning Nej Tak!

Du har kæmpet en lang kamp og har arbejdet hårdt, for at få dørene til politikerne og fagforeningerne åbnet, og ikke mindst at få dem til at lytte.

Under udarbejdelse af foreningens håndbog, har du fået viden og støtte af mange fagfolk, specielt af John Graversgaard.

Du har en fortsat kampånd, som er meget beundringsværdig. Du har stadig en begejstring og en smittende glæde, som er medvirkende til, at få andre til at agere og tage kampen op sammen med Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Et STORT tillykke med Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! 10 års jubilæum.

Vi håber, at du stadig har lyst til og kan magte at være formand i mange år endnu.

Konklusion: VMNT burde i 2018 have: 2.728.800 medlemmer=alle arbejdstagere i Danmark.

 

 1. Kim er initiativtager og tovholder for en Netværksgruppe der startes i Viborg

efter sommerferien. Gitte er med som landsformand, og vil sende

pressemeddelelser med mere. Kim har en god kontakt til pressen i Viborg.

 

 1. Kim foreslog at vi arbejder på, at skabe en ”Voksenmobning’ens dag”.

John laver et forslag til hvordan vi kan få fokus på voksenmobning med som

underemne, på den ”Internationale arbejdsmiljødag” som afholdes hvert år d. 28.4.

Vi kan evt. være sammen med fagforeningerne til næste års arbejdsmiljødag d.

28.4.2019.

Links: http://28april.org/