Vedtægter

Vedtægter for Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

§1 Foreningens navn

 • Stk. 1. Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!
 • Stk. 2. Landsforeningens hjemsted er der, hvor den til en hver tid valgte formand er bosiddende.

§2 Formål og visioner

 • Stk. 1. Landsforeningens primære formål er at udbrede kendskab til voksenmobning og de konsekvenser, det har for den mobberamte, de pårørende, for virksomheden og for samfundsøkonomien. Dette med henblik på støtte, forebyggelse, håndtering og oplysning, ligeledes støtte til mobberamte så de kan forblive på arbejdsmarkedet.
 • Stk. 2. At arbejde for bedre vilkår for nuværende og fremtidige mobberamte.
 • Stk. 3. At deltage aktivt og seriøst i den løbende debat vedr. nuværende og fremtidige mobberamte.
 • Stk. 4. At søge retssikkerheden i forvaltningen fremmet ved behandling af sager vedrørende mobberamte.
 • Stk. 5. At oplyse Folketinget og befolkningen om levevilkårene for nuværende mobberamte og for fremtidige mobberamte.
 • Stk. 6. At støtte en landsdækkende opbygning og synliggørelse af foreningens formål og virke.
 • Stk. 7. Foreningen er partipolitisk og religiøs neutral.

§3 Medlemskab og kontingent

 • Stk. 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 75 % af dens medlemmer er til stede.
 • Stk. 2. Som bestyrelsesmedlem forventes lyst og vilje til at deltage aktivt i opgaverne.

Kontingent

 • Stk. 1. Enkeltpersoner bliver medlem af landsforeningen ved at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Kontingent opkræves forud for hvert regnskabsår.
 • Stk. 2. Dette giver ret til at deltage i medlemsarrangementer og på generalforsamlingen, hvor de har stemmeret, og for egen regning.

Indmeldelse

 • Stk. 1. Sker ved henvendelse til foreningens næstformand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
 • Stk. 1.1. Landsforeningen er en forening, hvor firmaer og organisationer kan deltage i medlemsarrangementer og generalforsamlingen uden stemmeret..
 • Stk. 1.1.a. Aktive firmaer og organisationer kan vælges til deltagelse i diverse udvalg.
 • Stk. 1.2.a. Medlemmer kan vælges til deltagelse i diverse udvalg.
 • Stk. 1.3. Firmaer og organisationer, og enkeltpersoner kan blive sponsor for landsforeningen, efter bestyrelsens godkendelse. Disse er velkomne til at deltage i medlemsarrangementer og generalforsamlingen uden stemmeret..

Udmeldelse

 • Stk. 1. Kan ske skriftlig ved henvendelse til næstformanden eller kassereren med virkning fra udgangen af et kalenderår. Medlemmer betragtes som udmeldte, hvis kontingentbetaling ikke fornyes.

Restance

 • Stk. 1. Medlemmer, der er i restance, har ikke adgang til generalforsamlingen.

§4 Medlemskreds/Bestyrelsen

 • Stk. 1. Det tilstræbes at bestyrelsen har 5 medlemmer, dog højst 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig..
 • Stk. 2. For at kunne blive opstillet til valg af bestyrelsen skal man have været medlem i 1 år. Som medlem af bestyrelsen forventes det, at man fremadrettet skal være en aktivt deltagende i forhold til foreningens formål, indsats og arbejde.
 • Stk. 3. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen ud fra ovenstående kriterier, hvis der ikke er indvendinger derimod fra den siddende bestyrelse.
 • Stk. 4. Tidligere bestyrelsesmedlemmer, der udøver fjendtlig virksomhed eller påtænker dette imod foreningen, kan ikke melde sig ind i foreningen og ej heller deltage i generalforsamlingen..
 • Stk. 5. Når bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen, vælger at trække sig før valgperiodens ophør, kan bestyrelsen indsætte bestyrelsesmedlemmer efter behov. De indsatte medlemmer indtræder i resten af valgperioden og kan vælges til næste generalforsamling.

§5 Generalforsamlingen

 • Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 • Stk. 2. Generalforsamlingen holdes hvert andet år i april.
 • Stk. 3. Generalforsamlingen varsles senest 1 måned før, på foreningens hjemmeside, nyhedsbreve og annonce..
 • Stk. 4. Alle forslag skal være modtaget af bestyrelsen senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen i april.

Dagorden for den ordinære generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsfremlæggelse af regnskab.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Hvem skal fremgå af dagsordenen
  På valg:Formand (4 år)Næstformand (2 år)Kasserer/revisor ( 2 år)Øvrige bestyrelsesmedlemmer ( 2 år)
 8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling

 • Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 50% af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.
 • Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 4 uger.

§6 Foreningens daglige ledelse

 • Stk. 1. Formand og næstformanden vælges på generalforsamlingen for 4 og 2 år ad gangen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.
 • Stk. 2. Formand eller bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage personlige vederlag
 • Stk. 3. Midler tildelt foreningen forvaltes af formand, næstformand og kasserer..
 • Stk. 4 Alle udgifter, som skal refunderes, skal på forhånd godkendes af formand, næstformand eller kasserer.

§7 Økonomi, regnskab og revision

 • Stk. 1. Landsforeningens regnskabsår følger kalenderåret.
 • Stk. 2. Formand og kasserer er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
 • Stk. 3. Landsforeningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
 • Stk. 4. Formanden godkender regnskabet sammen med kassereren.

§ 8 Tegningsregler og hæftelse

 • Stk. 1. Landsforeningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i landsforeningen.
 • Stk. 2. Der påhviler ikke landsforeningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler landsforeningen.

§ 9 Eksklusion

 • Stk. 1. Et flertal i bestyrelsen kan beslutte en indstilling til eksklusion af et medlem, virksomhed, organisation, sponsor, såfremt der åbenlyst modarbejder landsforeningens målsætning og interesser, dette skal efterfølgende godkendes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

§ 10 Vedtægtsændringer

 • Stk. 1. Vedtægterne ændres med almindeligt flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslag fremgår af dagsordnen, og er rettidigt modtaget.
 • Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 11. Landsforeningens opløsning

 • Stk. 1. Opløsning af landsforeningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
 • Stk. 2. Ved opløsning går et evt. overskud til en frivillig forening.

§ 12. Datering

 • Stk. 1. Nærværende vedtægter træder i kraft straks efter vedtagelsen på den ordinære generalforsamling

Dato: 30 april 2018

Landsformand Gitte Strandgaard
Næstformand Hanne Moesgaard

Landsforeningens vedtægter kan hentes fra menuen downloads.