Ny At-vejledning: Ansatte skal beskyttes mod krænkende handlinger

Mobberamte isoleres meget ofte som problemet! I forsøget på at råbe vagt i gevær, bliver de mødt med modstand – De bliver sygemeldt og siden fyret.

Problemet er løst! Og maskinen kører igen: Det er ikke godt nok.

Dette store paradoks har alvorlige konsekvenser for den enkelte, for arbejdspladsen, for samfundsøkonomien og for de pårørende.

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! hilser den nye vejledning velkommen: Og må den give anledning til gode drøftelser og gode tiltag, der kan forebygge og håndterer de alvorlige arbejdsmiljøsager, hvor krænkende handlinger indgår.

Nederst på denne side er der link til Arbejdstilsynet og direkte link til den nye vejledning

Arbejdstilsynet er nu klar med en ny At-vejledning, der oplyser om arbejdsgiverens pligt til at forebygge krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Mange ansatte oplever at blive psykisk belastet af deres arbejde. Derfor har vi i Arbejdstilsynet løbende styrket vores tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Senest har vi fået mulighed for at træffe afgørelser om krænkende handlinger, hvis de udgør en helbredsmæssig risiko for de ansatte.

Det betyder, at vi fra d. 15. marts 2019 kan træffe afgørelse om alle typer af krænkende handlinger, der udgør en helbredsmæssig risiko for de ansatte. Tidligere var det kun muligt at skride ind, hvis der var tale om systematisk mobning, herunder seksuel chikane.

I forbindelse med udvidelsen af vores afgørelsesområde udsteder vi en ny At-vejledning med titlen Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. Samtidig ophæves At-vejledning D.4.2. Mobning og seksuel chikane.

Den nye vejledning, som er blevet til i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, oplyser bl.a. om:

 • hvad krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, er
 • hvilke årsager, der kan være til krænkende handlinger og hvilke helbredsmæssige konsekvenser, de kan have
 • hvordan arbejdsgiver kan forebygge og håndtere krænkende handlinger

Læs mere her:

 1. Reglen om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

I henhold til arbejdsmiljølovgivningen gælder det, at det i forbindelse med arbejdets udførelse skal sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane[2].

 1. Krænkende handlinger generelt

Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende. 

Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet.

Der kan både være tale om aktive handlinger og om at undlade at handle. Krænkende handlinger i relation til arbejdet kan fx omfatte:

 • Tilbageholdelse af nødvendig information
 • Sårende bemærkninger
 • Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver
 • Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab
 • Angreb mod eller kritik af ansattes privatliv
 • At blive råbt ad eller latterliggjort
 • Fysiske overgreb eller trusler herom
 • Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale
 • Nedvurdering af ansattes job, deres arbejdsindsats eller deres kompetence
 • Krænkende telefonsamtaler
 • Krænkende skriftlige meddelelser, SMS, billeder og videoer, herunder på sociale medier
 • Ubehagelige drillerier
 • Nedvurdering, fx på grund af alder, køn, kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet eller religiøs overbevisning
 • Udnyttelse i jobbet, fx til private ærinder for andre.Det er uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. Det er personens oplevelse af de krænkende handlinger, der er central.Hvis de krænkende handlinger ikke er særligt grove, skal de have stået på over en vis tid og med en vis hyppighed for at udgøre en risiko. Hvis de ikke har en tidsmæssig udstrækning og hyppighed, skal de for at udgøre en risiko have været særligt grove.Almindelig udøvelse af ledelse, kollegial feedback o.l. er ikke i sig selv krænkende handlinger.Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.
 • Det, der endvidere adskiller mobning fra andre måder at krænke på, er, at det altid er den eller de samme personer eller grupper af personer, der systematisk udsættes for de krænkende handlinger. Ligesom det ofte er den eller de samme personer, der udøver de krænkende handlinger.
 • 3. Krænkende handlinger i form af mobning
 • Krænkende handlinger kan udøves af både ansatte og ledere. Selv om krænkende handlinger mellem kolleger er mere udbredt, opleves krænkende handlinger udøvet af en leder ofte som ekstra belastende. Det skyldes den magt, der kan lægges bag krænkelsen, og at det ofte ikke er muligt at få lederens opbakning og hjælp, og slet ikke hvis det er medarbejdernes egen leder, som opleves krænkende. Det samme gælder, hvis der er uformelle magtforhold, herunder situationer, hvor medarbejdere med en stærk position på arbejdspladsen krænker kollegaer. Lederen kan også blive krænket af underordnede.
 • Hvorvidt de krænkende handlinger indebærer en risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse afhænger af grovheden, varighed og hyppighed af handlingerne. Der kan være tale om en risiko både ved enkeltstående krænkende handlinger, der har en særlig grovhed, og ved krænkende handlinger, der har en vis varighed og hyppighed samt ved en kombination heraf.
 • Bemærk, at listen ikke er udtømmende.

Læs vejledningen her: