Forud for Landsforeningens generalforsamling d. 24 april 2022 udsendes formandsberetning for 2020 og 2021

Formandsberetning 2020 og 2021

Forud for Landsforeningens generalforsamling søndag d. 24. april 2022 kl. 13 – 15

Sted: Tværgade 69, 8340 Malling

Udsendes formandsberetning for 2020 & 2021                                                                                        

Landsforeningen har de sidste to år haft mange opgaver og indsatsområder. Jeg vil i denne beretning starte med at takke den samlede bestyrelse for deres gode energi og engegement i arbejdet. Dette har været medvirkende til, at vi har kunnet løfte mange opgaver.

Som alle andre, har vi også været påvirket af corona situationen, der har betydet, at vi ikke i særlig stort omfang, har haft mulighed for at mødes direkte i forskellige sammenhænge.

En stor tak er der også til vore medlemmer for deres støtte og interesse for foreningen. Særlig tak til de af jer, der har haft overskud til at mødes med andre mobberamte, hvis de har haft brug for personlig og direkte hjælp og støtte. Vi ved, at denne direkte kontakt er meget givende: At kunne dele oplevelser og erfaringer med ligesindede, er en stor hjælp og støtte i en svær situation.

Aktiviteter og indsatsområder

Landsforeningens hovedformål er at støtte mobberamte, og vi har haft rigtig mange henvendelser fra mennesker i forskellige brancher. Og vi oplever gang på gang, at de står alene uden forståelse, anerkendelse og opbakning fra arbejdspladsen. Hvilket kalder på, at der både fra politisk hold og fra fagbevægelsens side bør være mere konkret fokus på et altødelæggende problem, der rammer mange mennesker både fysisk, psykisk, socialt, arbejdsmæssigt og økonomisk.

Selvhjælpsgruppe

Som et nyt initiativ har bestyrelsesmedlem Kim Steffensen etableret netværksgrupper i Midtjylland. Dette har været til stor glæde og gavn for deltagerne. Og der er nu ved at blive etableret en ny gruppe, der starter i 2022.

Læs mere her: Ny selvhjælpsgruppe mod voksenmobning – Silkeborg Netavis

Landsforeningen har haft rådgivning over telefon og via mail, ligeledes er der nogle gange, at mobberamte har haft direkte møder på formandens adresse.

Vi har ydet støtte til en gruppe medarbejdere fra en offentlig arbejdsplads i Aarhus Kommune. Denne støtte fortsætter.

Der er tale om samtaler, bisidder, råd og vejledning. Flere af de involverede har været påvirket både fysisk og psykisk på grund af det dårlige psykiske arbejdsmiljø på den konkrete arbejdsplads.

Støtte til de mobberamte fra skandalesagen i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune

Én konkret sag har vi været særligt engageret i gennem nogle år og den handler om en gruppe af fyrede fra Teknik og miljø i Aarhus Kommune. De råbte vagt i gevær og gjorde blandt andet opmærksom på både dårligt psykisk arbejdsmiljø, mobning og chikane, uden at der skete noget. Først da de gik til pressen, kom der konkret handling på bordet.

Dog uden den store anerkendelse for de fyrede. Landsforeningen har hele tiden bakket gruppen op og vi mener fortsat, at et tilbud til samtlige, om at de kan få deres job tilbage, vil være det mindste for Aarhus Kommune at gøre.

Læs mere her: Teknik & Miljø retssagen: Politikerne svigtede totalt. – Voksenmobning Nej Tak!

Det var en lærerig sag som viste, hvor brutal en kommune kan være i sager om dårligt psykisk arbejdsmiljø, mobning og chikane.

På vores hjemmeside, er der flere artikler om sagen.

SYSTEMMOBNING

Vi har desværre mange eksempler på, at mobberamte bliver ladt i stikken og isoleret som

problemet!

Vi må desværre konstatere, at rigtig mange mobberamte render panden mod en mur, når

de gør opmærksom på dårligt psykisk arbejdsmiljø og mobning. De systemer der egentlig er sat til at skulle hjælpe, lukker sig om sig selv og hinanden.

Det er det vi betegner som systemmobning:

Når mobberamte henvender sig for at få hjælp: På arbejdspladsen, i tillidsmandssystemet, hos ledelse, topchefer, forvaltninger, kommuner og fagforeninger, har vi rigtig mange eksempler på, at systemerne lukker sig om sig selv og hinanden og den mobberamte óbliver isoleret som problemet – Herefter syg og fyret på grund af omstruktureringer eller

samarbejds-vanskeligheder! – Og problemet er løst!

Det er ikke i orden, at mennesker der bruger deres grundlovssikrede ytringsfrihed, og herefter bliver sparket ud i både fysiske og psykiske lidelser og direkte ud af arbejdsmarkedet, når de gør opmærksom på ulovligheder og overtrædelser af:

Arbejdsmiljøloven § 15 der siger: Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

Arbejdsmiljøloven § 38 der siger: Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse § 9a der siger: Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk og psykisk helbredsforringelser som følge af mobning, herunder seksuel chikane.

Udfordringen er, at vi vedholdende holder fast i forsøget på at sikre den retssikkerhed, som alle borgere i Danmark har krav på, og deltage aktivt i forbedringer på området til gavn:

For den enkelte, for arbejdspladsen og for samfundsøkonomien.

Mobning er et samfundsproblem

At mobning er et voldsomt samfundsproblem, ser vi næsten dagligt beviser på. Unge beskriver åbent hvordan udelukkelse og nedvurdering er ødelæggende for det psykiske helbred. Voksne lider i stilhed på arbejdspladser, sygemelder sig og bliver usynlige. De der mobber og medløbere går gang på gang fri. Mange tager kampen op og siger fra og Landsforeningen møder nogle af dem i vores rådgivning.

Ny forskning om mobning

Læs mere her, hvor bestyrelsesmedlem John Graversgaard har sammenfattet forskning fra Staale Einarsen: Ny forskning om mobning fra Ståle Einarsen – Voksenmobning Nej Tak!

Seksuel chikane er også mobning

Seksuel chikane er mobning!!! – krænkelser rammer alle M/K arbejdstagere.

Vi tilslutter os 3F’s initiativ om fremadrettet at arbejde med forebyggelse af sexchikane. Vi vil dog gerne appellere til, at alt fremtidigt arbejde om sexchikane også gælder for mobning, som det allerede er nævnt i loven.

Forstået på den måde at der tænkes og skrives: ”Sexchikane og mobning” Det kan undre at man ikke hidtil har vist politisk vilje til at bruge de muligheder der ligger i arbejdsmiljøloven, hvor det tydeligt fremgår at det er arbejdsgiverens ansvar og at det er strafsanktioneret hvis man svigter.

 

  • 9A: ”Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.”

Læs mere her: Sexchikane-er-mobning-til-FHO-OK.pdf (voksenmobningnejtak.dk)

15 oktober 2020

Pressemeddelelse fra Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Seksuel chikane er mobning

Der er jo drøn på i offentligheden med sager om krænkelser, og en masse kvinder træder modigt frem og fortæller om sexisme og seksuel chikane. Det har vi den dybeste respekt for.

Men vi må også huske på, at det er alvorligt og kan skade de udsattes sundhed og selvværd. At blive reduceret til et objekt er nedværdigende og skadeligt.  Det synes mange at glemme som prøver at latterliggøre det.

Sex er sundt, men seksuel chikane er usundt og udtryk for manglende respekt for andres grænser.

Seksuel chikane er mobning og der er brug for at fremhæve Arbejdstilsynets vejledning som jo er ganske uddybende, hvad angår seksuel chikane. Se

 

https://at.dk/regler/at-vejledninger/kraenkende-handlinger-4-3-1/

 

Ligestillingsministeren taler nu om behov for lovgivning…men det er der jo allerede i arbejdsmiljøloven. Se

 

https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/arbejdets-udfoerelse-1234/

 

  • 9 a. Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Dvs. mobning og herunder også seksuel chikane er strafbart.

Landsforeningen mener at arbejdspladserne skal udarbejde en mobningspolitik, hvor jo også seksuel chikane indgår. Samtidig er der brug for at Arbejdstilsynets tilsyn og fagforeningernes indsats styrkes på området.

Venlig hilsen og på bestyrelsens vegne

Gitte Strandgaard

Formand.

2851 2108 & gs@voksenmobningnejtak.dk

Arbejdstilsynet bør give mulighed for at mobberamte kan underskrive en samtykke erklæring, så deres oplysninger til Arbejdstilsynet kan bruges direkte i en sag, hvis den mobberamte har ønske herom. Vi har sendt et brev til Arbejdstilsynet her om. Dog uden at få en tilbagemelding.

Læs mere her: Om-samtykkeerklaeringer-til-AT-1.pdf (voksenmobningnejtak.dk)

 

Afgørelse i en sag om mobning: Mobning, bortvisning, overfald: Arbejdsgivere dømt for ikke at sikre det psykiske arbejdsmiljø – Voksenmobning Nej Tak!

Sagen blev endelig afgjort i slutningen af 2021: Heidi vinder mobbesag i landsretten – Voksenmobning Nej Tak!

 

Vores Hotline 6080 6898 er åben alle onsdage, med få undtagelser, og den har været flittigt brugt. Uden for åbningstiden er der mulighed for at kontakte følgende: Bestyrelsesmedlem Kim Steffensen – ks@voksenmobningnejtak.dk Mobil: 2982 1139 & Formand Gitte Strandgaard – gs@voksenmobningnejtak.dk Mobil: 2851 2108

Deltagelse i pressen med debatindlæg og i forskellige interview

Vi har deltaget med debatindlæg og er blevet kontaktet af journalister for deltagelse i forskellige artikler – Vi har også selv været opsøgende i pressen i forhold til konkrete problemstillinger.

Vi har samarbejdet med flere studerende fra forskellige studieretninger, skole- og gymnasieelever i forbindelse med deres opgaver og eksamensprojekter, hvor de har valgt at have fokus på voksenmobning.

Du kan altid læse med på vores hjemmeside http://www.voksenmobningnejtak.dk/

I vores håndbog: Voksenmobning i ord og handling – En håndbog om arbejdsrelateret mobning http://www.voksenmobningnejtak.dk/haandbogen/

Tilmelde dig vores nyhedsbrev via mailhttp://www.voksenmobningnejtak.dk/kontakt/

Eller besøge os på Facebook: Besøg Voksenmobning Nej Tak!

I de kommende år vil vi:

Fortsætte med de faste aktiviteter der blandt andet rummer støtte til mobberamte, hotline, være opmærksom på, hvad der foregår i arbejdsmiljøøjemed og være proaktive.

Gitte Strandgaard

Formand